Általános szerződési feltételek

Krafty Market Korlátolt Felelősségű Társaság

Jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) a Krafty Market Korlátolt Felelősségű Társaság(cégjegyzékszáma: 06-09-021924, székhelye: 6720 Szeged, Kígyó utca 1. 3. em. 19., a továbbiakban: „Szolgáltató”) http://www.krafty.hu/ honlapján elérhető online piactér (a továbbiakban: „Piactér”) igénybevételét és a webáruházban történő vásárlás feltételeit, továbbá a Szolgáltató partnerei (a továbbiakban: „Partnerek” vagy „Partner”) termékeinek a honlapon történő közzétételét, feltöltését szabályozza.  

A Piactér egy olyan közvetítői tér, amely felületet biztosít a Vásárlók számára, hogy regisztrációt követően vagy regisztráció nélkül Szolgáltató egyes szerződött partnerei által a fenti honlapon közzétett termékeit megvásárolják. 

Szolgáltató a Vásárló és Partnerek közötti adásvételi szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenységet végez a Ptk. 6:288. §-ában meghatározottak szerint.  Szolgáltató azonban az általa közvetített szerződés megkötésére Partner helyett és nevében, valamint az annak alapján történő teljesítés elfogadására nem jogosult. 

Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 2.§ l.) pontja alapján közvetítői szolgálatónak minősül, amelynek következtében az Elkertv. 7. § (2) bekezdése értelmében a Partnerek által rendelkezésre bocsátott, azonban Szolgáltató által továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért – ideértve különösen a termékleírásnak megfelelő termékminőséget – nem felel. Jelen ÁSZF elfogadásával mind Vásárlók, mind Partnerek tudomásul veszik, hogy Szolgáltató nem köteles – azonban jogosult -  ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információkat, így nem köteles olyan tényeket és körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenységek folytatására utalnának. 

Felek tudomásul veszik, hogy Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani, amely a közzététellel lép hatályba és a hatálybalépést követően létrejövő jogügyletekre alkalmazandó. 

 1. ÁSZF Vásárlóinknak
 1. Általános rendelkezések

Vásárlók és Partnerek közötti adásvételi szerződés a Ptk. 6:82. §-a szerinti elektronikus szerződésnek minősül, amely Szolgálató honlapján keresztül jön létre, azzal, hogy Vásárló személyes adatainak megadását követően (részletesen lásd: Adatvédelmi Tájékoztató) a „Kosárba” tett termékeinek véglegesítését követően, azaz a „Rendelés elküldése” gombra kattintva, valamint a jelen ÁSZF, az Adatvédelmi Tájékoztató kifejezett és teljeskörű jóváhagyását követően vételi jognyilatkozatot tesz. Vásárló elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozata akkor válik hatályossá, amikor az a Szolgáltatón keresztül a Partner számára hozzáférhetővé válik. 

2. A Piactéren történő vásárlás 

A Piactér egy olyan online áruház, ahol Szolgáltató regisztrált Partnerei Szolgáltatóval fennálló jogviszonyuk alapján töltik fel egyedi, kézműves, illetve ezekhez kapcsolódó termékeiket értékesítés célból, amelyek tekintetében kizárólag az adott Partnert terheli a termékekkel, valamint az adásvételi szerződés teljesítésével kapcsolatos bárminemű felelősség - ideértve különösen, de nem kizárólagosan a kellékszavatosságot, kártérítést - Szolgáltató az 1. pontban meghatározott elektronikus közvetítői szolgáltatást nyújtja és egy minőségi online teret (lásd: Piactér) biztosít Vásárlók és Partnerek között, ahol Szolgáltató kizárólag a gördülékeny információáramlásért felel. Az egyes meghirdetett termékekere vonatkozó tartalomért, így különösen a termékek minősége, mennyisége, Partnerek részére rendelkezésre állása, Partnereknek a termékekkel való rendelkezési joga, IP-vel való rendelkezés joga (felhasználás, hasznosítás és valamennyi vagyoni jog), a hirdetések valóságnak való megfelelése, pontossága, hitelessége, a tranzakció tényleges megvalósulása, az átadás- átvétel (szállítás) tekintetében Partnereket kizárólagosan terheli felelősség, tekintettel arra, hogy Szolgáltatónak ezen körülményekre semmiféle rálátása nincs. Mindazonáltal Szolgáltató ellenőrzési funkción keresztül (lásd II. fejezet: Krafty kontroll funkció alatt) minden tőle elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy webáruházában minőségi vásárlás valósulhasson meg, Vásárlók igényeit kielégítse, és megelégedettségi szintet biztosítson.  

2.1.        Vásárlás menete

A vásárlásra mind regisztrált, mind nem regisztrált felhasználóként lehetősége van, azonban az Adatvédelmi Tájékoztatóban szereplő *-al jelölt személyes adatainak megadása minden vásárláskor kötelező, az a vásárlás – szerződés létrejöttének - előfeltétele. Felhívjuk a figyelmét, hogy Vásárlók által megadott adatok pontossága és valódisága Vásárló saját felelőssége, a hibásan megadott adatokból eredő károkért, illetve esetlegesen felmerülő költségekért Szolgálató a felelősségét kifejezetten kizárja. 

2.1.1 Regisztráció

A regisztrációhoz a regisztrációs ív kitöltése szükséges, a felhasználó valós adatainak (név és e-mail cím) megadásával. 

A regisztrációs ív kitöltése után a felhasználó a megadott e-mail címre értesítést kap arról, hogy a regisztrációja sikeres volt.

A felhasználó regisztrációjának törlését az ügyfélszolgálaton keresztül bármikor kérheti. A regisztráció törlése mindazonáltal nem zárja ki, hogy Vásárló a Piactéren, mint nem regisztrált felhasználó vásároljon. 

2.2.        A megrendelések leadása

Vásárlók a Piactéren található terméklistából választják ki a Partnerek által meghirdetett termékek közül a megrendelni kívántat, annak mennyiségét és bármely esetleges - Vásárló által választható – paramétereket (pl.: szín, választható forma, méret). A „KOSÁRBA” gombra kattintva Vásárló kijelöli azt a terméket, amelyet meg kíván vásárolni, majd a terméklistáról további termékeket választhat ki és helyezhet a KOSÁRBA. Vásárló egy adott termékből kizárólag annyi mennyiséget tud a KOSÁRBA helyezni, amennyi mennyiség teljesítését Partner az adminján (adminisztrációs felület) belül rögzítetteknek megfelelően vállalt, amelyet Szolgáltató rendszere automatikusan észlel és kezel, így, ha Vásárló egy adott termékből többet kíván a KOSÁRBA tenni, mint amennyi mennyiséget Partner adminján belül feltüntetett, úgy azt Szolgáltató rendszere nem engedélyezi. Azt követően, hogy Vásárló összegyűjtötte a megvásárolni kívánt termékeket módjában áll módosítani a KOSÁR tartalmát, új tételeket hozzárakni vagy tételeket törölni, esetlegesen a KOSÁR teljes tartalmát kiüríteni. 

Minden egyes termék kiválasztása során Vásárló a pénztárban egy legördülő ablakon keresztül köteles kiválasztani a szállítás módját, amelyet az adott Partner által biztosított lehetőségek közül jelölhet ki. Több Partnertől való vásárlás esetén a szállítási díjak és termék kiszállítási határidők értelemszerűen eltérhetnek. 

Vásárló az általa megadott mind a 2.1. pontban meghatározott személyes adatait, mind a 2.2. pont szerint kiválasztott termékek mennyiségét és választható paramétereit a „RENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintás előtt módosíthatja, kijavíthatja, adott esetben törölheti.  

A KOSÁRBAN összegyűjtött termékek vételárához a megjelölt és kiválasztott szállítási módoknak megfelelő szállítási díjakat a rendszer automatikusan hozzászámítja, majd az így kalkulált vételárat Szolgáltató rendszere összesíti, így Vásárló ezen vételáron, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is (ÁFA) véglegesítheti a vásárlását a „RENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintással. A véglegesítést megelőzően Vásárló kijelenti, hogy jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi Tájékoztatót megismerte, valamint, hogy 16. életévét betöltötte. Fenti nyilatkozat hiányában a Vásárló és a Szolgáltató között üzleti kapcsolat nem létesíthető. Vásárló az előbbi nyilatkozatokkal kijelenti, hogy a tárgyi vásárlást a fenti dokumentumok ismeretében kívánja végrehajtani, az adásvételi szerződést megkötni, rendelését leadni. 

A leadott megrendelést Szolgálató csak akkor tudja befogadni és továbbítani az adott Partnernek, ha Vásárló hiánytalanul kitöltötte a személyes adatait tartalmazó menüpont alatti részt. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a vásárlás folyamata alatt ebből eredően bekövetkező technikai problémákért Szolgáltató felelősséget nem vállal. A hibásan, pontatlanul vagy nem kellő részletességgel megadott adatok miatt felmerülő szállítási, vagy egyéb többletköltség minden esetben Vásárlót terheli. 

Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy a termék megjelölésére szolgáló adattartalom, fénykép, leírás tájékoztató jellegű, valamint a meghirdetett vételárat Partner bármikor módosíthatja azzal, hogy a már megkezdett vásárlást a „RENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintással elfogadott vételáron kell befejezni. A felek közti szerződés pontos tartalma – együttesen - a Vásárló által tett vételi ajánlat, ill. annak rendszer általi visszaigazolása. Amennyiben a visszaigazolás a vételi ajánlattól eltérő tartalmú (pl. adott termék idő közben elfogyott), úgy az csak a Vásárló új, módosított vételi ajánlatának elfogadásával (visszaigazolásával) válik szerződéssé. Szolgáltatót azonban felelősség a tekintetben nem terheli, hogy az adott termék a megrendelés időpontjában Partner rendelkezésére nem áll, illetve azt szolgáltatni nem tudja. Vásárló tudomásul veszi, hogy ez esetben, amennyiben a vételárat már teljesítette, azt kizárólag Partnertől követelheti vissza, azzal, hogy Szolgáltatót megillető – lent részletezett - közvetítői díj Szolgáltatótól sem Vásárló, sem Partner által nem követelhető vissza. 

A „RENDELÉS ELKÜLDÉSE” után Vásárlót automatikusan átirányítja Szolgáltató honlapja a Barion Payment Zrt. (cégjegyzékszáma: 01-10-048552, székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5., adószáma: 25353192-2-43, honlapja: https://www.barion.com/hu/, a továbbiakban: „Barion”) fizetési szolgáltató fizetési kapujára, amelyen keresztül Vásárló online bankkártyás fizetéssel megfizeti a megrendelt termékek fentiek szerint kalkulált vételárát (előteljesítés). A termék vételára a Barionhoz történő beérkezését követően akkor minősül megfizetettnek, amikor Barion visszaigazoló emailben tájékoztatta Vásárlót a sikeres tranzakcióról. A vásárlásról számlát Partner a terméke (ki)szállításával/ átadásával egyidejűleg ad Vásárló részére. 

A jelen ÁSZF elfogadását követően elküldött megrendeléssel Vásárló vételi ajánlatot tesz a kiválasztott termékekre, amellyel egyidejűleg megfizeti a termékek kalkulált vételárát, és amely esetben az ajánlathoz kötve marad. Az adásvételi szerződés a Vásárló és Partner között a Bariontól kapott sikeres tranzakcióról szóló visszaigazoló email kézbesítésével jön létre – amennyiben Vásárló és Partner részére nem egyidejűleg kerül kézbesítésre a visszaigazoló email, úgy a szerződés Vásárló részére történő kézbesítés időpontjában jön létre - , amelyet Barion a fizetést követő legkésőbb 48 órán belül mind Vásárlónak, mind Partnernek, és Szolgáltatónak is megküld. Innentől kezdve mindkét fél köteles teljesíteni. Ennek megfelelően Partner köteles a terméket Vásárló részére a megjelölt vételáron eladni és átadni Vásárló pedig a terméket – tekintettel az előteljesítésre - átvenni. 

Szolgáltató a szerződés létrejöttével egyidejűleg, de legkésőbb 48 órán belül emailben tájékoztatja Vásárlót a Partner, mint eladó adatairól, valamint Partnert a Vásárló adatairól. Ezen email egy a Szolgáltató rendszerében automatikusan generált üzenet, amelyet mind Vásárló, mind Partner megkap, és amely alapján mindketten értesülnek arról, hogy szerződéses jogviszony létesült közöttük. A visszaigazoló email tartalmazza a másik fél elérhetőségeit, illetve személyes adatait, így lehetőség nyílik arra, hogy felek felvegyék egymással a kapcsolatot. Szolgáltató azonban az emailben továbbított adatokért felelősségét teljességgel kizárja, tekintettel arra, hogy azok a Vásárló és Partner által előzetesen feltöltött és kitöltött adatokat konvertálva kerülnek továbbításra szerződő feleknek. 

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól és a már teljesített vételár részére maradéktalanul visszajár, amennyiben a fizetésről szóló visszaigazolás hozzá késedelem nélkül – azaz 48 órán belül - nem érkezik meg. A visszaigazolás késedelmes visszaérkezését azonban okozhatják a Barionnál vagy Vásárlónál esetlegesen felmerülő technikai problémák, amely esetben Vásárlók a Barion ügyfélszolgálatán tájékoztatást kérhetnek. (Ügyfélszolgálati email cím: ugyfelszolgalat@krafty.hu) Amennyiben Barion arról értesíti a feleket, hogy önhibáján kívüli okból nem állt módjában határidőn belül visszaigazolást küldeni, úgy ez Vásárlót nem mentesíti az ajánlati kötöttsége alól. 

Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót, hogy a fentiek szerint megkötött szerződés írásba foglalt, magyar nyelvű szerződésnek minősül, amelyet Szolgáltató az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott adatokkal, az ott meghatározott ideig és jogalappal egy ú.n. vásárlási azonosító alatt elektronikusan a Ptk. szerinti általános elévülési ideig (5 év) tart nyilván és tárol. 

Amennyiben Vásárló egy vásárlás alkalmával több Partnertől rendel terméket, a partneri elérhetőségekről Szolgáltató külön – külön tájékoztatja Vásárlót, valamint egyidejűleg Partnereket Vásárlóról, azonban valamennyi Partnerrel a szerződés a fizetés visszaigazolásával jön létre.  

2.3.        Szállítás részletei

A Vásárlónak lehetősége van több Partnertől, különböző terméket tenni a Kosarába. Ebben az esetben Vásárló a Partnerek által megadott szállítási módok közül választhatja ki az általa legmegfelelőbbnek tartottat. Vásárlónak tehát lehetősége van arra, hogy a feltüntetett szállítási díjak, szállítási határidő alapján vásárlását a lehető legoptimálisabban állítsa össze. 

Partnerek az alábbi szállítási módokat hirdethetik meg, amelyek közül min. egy opció kötelezően feltüntetendő:

 - postai szolgálat

- futárszolgálat

- PickPack ponton átvétel 

- személyes átvétel Partner üzletében. 

A termék átadás- átvételének lefolytatása Szolgáltatótól függetlenül, a Partner és a Vásárló között megy végbe. Szolgáltató képviseleti jogának terjedelme az általa közvetített szerződés megkötésére és az annak alapján történő teljesítés elfogadására nem terjed ki.

Tekintettel arra, hogy Szolgálató a termék átadás- átvételében nem működik közre, így felelősség e körben nem terheli. 

Több Partnertől való vásárlás esetén Vásárló tudomásul veszi, hogy az egyes Partnerek termékeinek szállítási idejei eltérhetnek egymástól. A vállalt szállítási határidő onnantól kezdve számítandó, amely időpontban Partner értesül a megrendelésről. A szállítási idő eredménytelen leteltét követően Vásárló nem köteles a terméket átvenni, valamint az adásvételi szerződéstől elállhat. Vélelmezett a szállítási idő eredménytelen letelte, amennyiben Vásárló a Bariontól kapott fizetést visszaigazoló email kézhezvételétől számítottan a vállalt szállítási időn belül nem kapja meg a terméket. 

 1. Szolgálató felelőssége

Szolgáltató a Partnerek által meghirdetett termékekért a fentiekben részletezettek okán semmilyen formában nem felel, így különösen kizárja felelősségét a tekintetben is, hogy a termékek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek. 

Szolgálató felelősségét kifejezetten kizárja azon vonatkozásban is, hogy a vásárlás és a tranzakció ténylegesen megvalósulhasson Vásárló és Partnerek között. 

Vásárló jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Piactéren keresztül nem a saját, hanem a Partnerek termékeit mutatja be. Szavatossági és jótállási igényét Vásárló a Partnerrel szemben tudja érvényesíteni, így különösen a termék visszaküldése és panasztételi jogának érvényesítése céljából közvetlenül a Partnerhez fordulhat.  

 1. Vásárló elállási és felmondási joga

 Tájékoztatjuk Vásárlókat, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján és az ott meghatározott feltételek esetén Vásárló a termék átvételét követő 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat az adásvételi szerződéstől. Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötése és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Vásárló az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatát Partnerhez köteles címezni.  

Partner a hivatkozott rendeletben fennálló feltételek esetén haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Partner a Vásárlónak visszajáró összeget a korábban teljesített vételár megfizetésének módjával megegyező módon téríti vissza, azaz a Barion fizetési rendszerén keresztül. 

Amennyiben Vásárló legkevésbé költséges szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választ, Partner nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Szolgáltató a Vásárlók igényérvényesítéseinek megkönnyítése érdekében alább közzéteszi az alkalmazható nyilatkozatmintákat: 

 

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: * 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a ... *  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő.... * , de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a .... *  vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés/ * ... *  alapján a ... *  jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? * 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  

 1. ÁSZF Partnereinknek 

Partnerek a jelen ÁSZF elfogadásával a fenti I. fejezetben („ÁSZF Vásárlóinknak”) foglaltakat is tudomásul veszik, valamint kijelentik, hogy az ott meghatározottak szerint a Piactéren történő vásárlás egyes lépéseivel, valamint az adásvételi szerződés létrejöttével, hatályosulásával tisztában vannak. Partnerek az I. fejezetben őket terhelő kötelezettségeket magukra nézve mindenben kötelezőnek ismerik el. 

Partnerek jogai és kötelezettségei

Jelen ÁSZF rögzíti különösen Partnereknek a Piactéren keresztül történő termékfeltöltésére, termékértékesítésére, a szállításra, valamint számla kiállítására vonatkozó eljárási rendjét, amely valamennyi Partnerünk részére kötelező erővel bír. Partnerek jelen ÁSZF elfogadásával egyetértenek abban, hogy a minőségi kiszolgálás mind Szolgáltató mind saját alapvető érdekük, így a jelen ÁSZF rendelkezéseit hosszútávú és eredményes együttműködésük érdekében mindenkor betartják. 

 1. Partnerek regisztrációja

1.1. Partnerek Szolgáltató weboldalán lévő Piactérre saját kézműves és azokhoz szorosan kapcsolódó termékeiket tölthetik fel hirdetés (reklámozás) és online árusítás céljából. Csak olyan Partnerek jogosultak termékeket Piactérre feltölteni, akik regisztrált saját „admin”- nal rendelkeznek.  Szolgáltató az „admin” létrehozásához szükséges lépésekről, kötelezően megadandó adatokról a „Bemutatkozó ” menüpont alatt részletes tájékoztatást és útmutatást nyújt Partnerek részére, amely lépések pontos betartásával tudják jelentkezésüket leadni, amely a jelen Szerződés létrejöttéhez elengedhetetlenül szükséges (előfeltétel). E körben Szolgáltató tájékoztatja Partnereket, hogy szükséges, hogy a hello@krafty.huemail címre megküldött levelében Szolgáltatónál hirdetés céljából jelentkezzen, a tárgyi témakörben bemutassa vállalkozását (cégadatok: különösen cégjegyzékszám/ nyilvántartási szám, adószámtelefonszám és e-mail cím), ismertesse az értékesíteni kívánt terméket, a termékleírást (fotóval együtt) megküldje. Szolgáltató ezt követően – amennyiben Partner jelen ÁSZF-ben foglalt követelményeknek megfelel és betartja a termékminőségi előírásokat – úgy létrehozza Partner adminját (adminisztrációs felületét), amelyről emailben értesítést küld a belépéshez szükséges jelszó megküldésével egyidejűleg. Partner ezt követően az emailcímével és emailben kapott jelszavával a Főoldalon a “Tervező vagyok” / “Bejelentkezés a saját boltodba” menüpont alatt tud belépni a partneri admin fiókjába. A saját bolt belépésének véglegesítésekor Partner jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztatót magára nézve mindenben kötelezőnek ismeri el, amely időponttól kezdődően szerződéses jogviszonyba kerül Szolgáltatóval, majd ezen ay admin felületen tudja a Piactérre termékét, márka bemutatkozóját és további céginformációit feltölteni, azaz létrejön a saját boltja. 

Szolgáltató tájékoztatja Partnereket, hogy kizárólag gazdasági társaságok (kkt., bt., kft., zrt., nyrt.) és az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény hatálya alá tartozó személyek jogosultak Szolgáltató honlapján Partnerként regisztrálni, admint kezelni és termékeiket vételre kínálni, meghirdetni. Az egyértelműség kedvéért és a félreértések elkerülése végett Szolgáltató kifejezetten kijelenti, hogy természetes személyek és civil szervezetek honlapjára Partnerként nem regisztrálhatnak. Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, hogy az adott regisztrált Partner létező személy-e, valamint megfelel-e a fenti formakényszernek és amennyiben megállapításra kerül, hogy nem az előírásoknak megfelelő személy kíván részt venni a Szolgáltató webáruházán keresztül történő kereskedelemben, úgy Szolgáltató jogosult megtagadni elektronikus közvetítőként ellátandó feladatainak végrehajtását, valamint jogosult a fantom személyt vagy szabálytalanul regisztrált személyt – amennyiben az regisztrációját a fentiek ellenére véglegesítette – törölni a hirdető személyek listájáról.  

Regisztráció során Partner felel azért, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, Szolgáltatót az adatok valódisága tekintetében felelősség nem terheli. 

1.2. A regisztráció utáni aktiválás további feltétele, hogy Partner rendelkezzen egy ú.n. Barion azonosítóval (ez egy emailcím, amelyet Partner a Barionnal történő szerződéskötésekor kap, majd megküld Szolgáltató részére és ezt innentől kezdve Partner nem tudja megváltoztatni) tekintettel arra, hogy Vásárlók által megvásárolt termékek vételára az I. fejezet 2.2. pontjában meghatározottak szerint a Barionfizetési szolgáltató rendszerén keresztül előzetes online fizetéssel kerülhet megfizetésre (előteljesítés). Az érvényes Barion azonosítót a partneri adminba Szolgáltató viszi fel, annak módosítása is kizárólag Szolgáltató által történet.

Barion azonosítót Partner a nevezett céggel kötött szerződése alapján tud igényelni és kapni, amely Szolgáltató weboldalán történő árusításhoz elengedhetetlenül szükséges, így azon Partner, aki Barion azonosítóval nem rendelkezik, vagy ilyen azonosítója időközben megszűnik, Szolgáltató Piacterén nem hirdethet és nem árusíthat termékeket. Szolgáltató az ellenőrzési jogkörében (lásd: „Krafty kontroll funkció”) eljárva előbbi esetekben jogosult Partner regisztrációját megtagadni, a már regisztrált Partnert és hirdetett termékeit törölni. Ez esetben Szolgáltatót szerződésszegéssel okozott, illetve szerződésen kívüli kártérítési felelősség nem terheli, Partner sérelemdíjra sem tarthat igényt. 

A fentiek nem zárják ki azt, hogy Partner érvényes Barion azonosító létesítésével újra regisztráljon Szolgáltató honlapján, és termékeit a Piactéren értékesítse.

Partnerek hozzájárulnak ahhoz, hogy Szolgáltató a Barion azonosító érvényessége, lejárta tekintetében nevezett céggel a kapcsolatot felvegye, és tőle információt kérjen.

 1. Virtuális bolt létrehozása

2.1. Partner a regisztrációját követően térítésmentesen töltheti fel termékeit admin-ján (saját boltján) keresztül az oldalra (Piactérre), amely során jogosult és köteles a termék legfontosabb jellemzőit ismertetni, valamint fotóval, ábrával vagy bármely egyedi megjelöléssel ellátni. A termékleíráson kívül Partner a saját bemutatkozó szövegét, szlogenjét vagy egyedi ismertető jelét feltüntetheti, azonban Szolgáltató teljes oldalán tilos privát elérhetőségének (különösen üzletének címe, honlapja vagy más webáruházra mutató link, telefonszáma, email címe) megadása, illetve ezekre történő utalás. Amennyiben Szolgálató az ellenőrzési jogkörében eljárva észleli, hogy az előbbi adatok a tilalom ellenére szerepelnek a hirdetésben, úgy módjában áll adott Partner profilját haladéktalanul törölni, amelyről Partnert utólagosan emailben értesíti. 

2.2. Krafty kontroll funkciója:

2.2.1. Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az adminjához mindenkor hozzáfér, valamint ellenőrizheti, hogy a feltöltött termék, termékleírás, bemutatkozás megfelel-e Szolgáltató által támasztott minőségi követelményeknek. Szolgáltatót Partnernek valamennyi újonnan feltöltött terméke esetén ellenőrzési jog illet meg, amely azt jelenti, hogy a termékfeltöltés véglegesítése után a hirdetés nem közvetlenül jelenik meg a Piactéren, hanem először kizárólag Szolgáltató számára lesz elérhető (inaktív státusz). Szolgáltató a termékmegjelenítést követő legkésőbb 2 munkanapon belül vagy visszaigazolja és lehetővé teszi a mindenki számára elérhetővé válást (aktív státuszba kerülés), vagy megtiltja a közzétételt. Szolgáltató annyiban tagadhatja meg a hirdetés megjelenítését, amennyiben az minőségkövetelményeinek nem felel meg vagy megtévesztőnek ítéli meg. A termék fajtája, mérete, vételára és egyéb objektív körülmények nem alapozzák meg Szolgáltató ellenőrzési körében végzett letiltás vagy ideiglenes letiltás jogát. Partner szavatolja, hogy a termékleírásai mindenkor megfelelnek a jelen ÁSZF-ben foglalt követelményeknek, mindazonáltal tudomásul veszi, hogy adminjához Szolgáltatónak hozzáférése van, így e körben a termékleírások Szolgáltató által egyoldalúan módosíthatóak. Szolgáltató kifejezetten kijelenti, hogy a termékleírást tartalmi szempontból (különösen, de nem kizárólagosan termék jellemzőjét tartalmazó érdemi leírás, vételár) nem jogosult módosítani, kizárólag nyelvhelyességi (helyesírási hibák, elütések orvoslása) vagy esetleges fotó minőségi hibák (élesség, rikító színek halványítása, egyértelműen feltünést keltő és kiemelést célzó feliratok és ábrák, jelek eltávolítása) miatt változtathat azokon. A jogszabályba ütköző termékleírásokat, és ezzel együtt a terméket is Szolgáltatónak jogában áll haladéktalanul eltávolítani a Piactérről vagy inaktív státuszba helyezni. Szolgáltató a fentiekben nem részletezett egyéb okból - így különösen tartalmi szempontból -  a termékleírást nem jogosult módosítani, ezen jog kizárólag Partnert illeti meg. 

2.2.2. Partner az egyes termékeit Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül törölheti, illetve köteles törölni amennyiben a terméket a továbbiakban nem kívánja árusítani. Amennyiben Partner az adott terméket azonban csak időlegesen nem kívánja, vagy nem tudja értékesíteni, úgy lehetősége van arra, hogy termékét „inaktív státuszba” helyezze (Termék „inaktív státusz” -ba helyezem - fülre kattintással). Ez esetben a termék és annak leírása a Piactéren Vásárlók számára - addig, amíg Partner termékét újra nem aktiváltatja - nem elérhető, így rendelés és vásárlás adott „inaktív termék” vonatkozásában nem kezdeményezhető. Partner jelen bekezdés szerinti inaktív állapotot egyes termékei vonatkozásában, de akár valamennyi terméke vonatkozásában alkalmazhatja. Partner vállalja, hogy amennyiben valamely termék nem áll rendelkezésre, vagy valamilyen okból a termékekre vonatkozó megrendeléseket nem tudja teljesíteni, az adminisztrációs felületen (adminján) keresztül az adott terméket „inaktív” státuszba helyezi. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és Vásárlók olyan terméket rendelnek meg, amelyet teljesíteni nem tud, úgy az ebből származó valamennyi felelősség Partnert terheli, illetve Közvetítői díj Szolgáltatót változatlan mértékben megilleti, azt visszakövetelni nem lehet. 

2.2.3. Szolgáltató a kontroll funkciót folyamatosan ellátja, azaz honlapján a Piacteret minőségbiztosítási okokból ellenőrzi. Amennyiben azt észleli, hogy egy adott Partner ill. annak hirdetése, termékleírása a minőségi követelményeknek nem felel meg és azt saját hatáskörben a fentiek szerint nem jogosult kijavítani, vagy egyébként jogsértő, úgy haladéktalanul jogosult és köteles az adott termékhirdetést ideiglenesen vagy véglegesen letiltani a Piactérről. Ez esetben Partner emailben értesítést kap, amelyben Szolgáltató felhívja a figyelmét a szabálytalanságra, valamint arra, hogy mindaddig, amíg Partner megfelelően nem orvosolta a hibát – amennyiben erre lehetősége van - a termék a Piactéren nem jelenik meg. 

 1. A Szolgáltató által támasztott minőségi követelmények

 A Piactéren csak olyan saját kézműves termék vagy ehhez szorosan kapcsolódó termék jelenhet meg, amely egyedi megjelenésű, ezen oknál fogva pedig a kereskedelmi forgalomban két teljesen egyforma darab nem létezik belőle. Partner a termékleírásban szerepelteti, hogy mik azok a termékjellemzők, amik az egyediségét és saját kézműves jellegét adja. Amennyiben kétség merül fel a tekintetben, hogy a terméket nem Partner állította elő vagy más által előállított termékre vonatkozó IP-vel nem rendelkezik, úgy Szolgáltató jogosult Partnerrel haladéktalanul felvenni a kapcsolatot, annak érdekében, hogy az alkotói jellegről meggyőződjön.  

A termékleírásban meghatározott és maximalizált karakterszámú számok, betűk szerepelhetnek, valamint ugyancsak maximalizált méretű és meghatározott formátumú logó és termékfotók szerepeltethetőek. A szöveges rész meg kell, hogy feleljen a mindenkori magyar helyesírás szabályainak, valamint a termékleírás további része – így különösen a fotók – nem kelthetnek a valósággal ellentétes látszatot, nem tartalmazhatnak és jeleníthetnek meg felnőttartalmat (+18). Felnőtt tartalmú termékeket, dohányterméket és alkoholt hirdetni tilos. 

Tilos bárminemű olyan termékleírás, amely jogszabályba ütköző tartalmat, megjelölést, azonosítást foglal magában vagy olyan terméket hirdet, amely hatályos jogszabályokba ütközik (pl.: kábítószer), trágár, obszcén, gyűlöletkeltő, lázító, felbújtó, közösségellenes, diszkriminatív, jó hírnevet csorbító vagy összehasonlító.

Partner kizárólag olyan termékeket kínálhat eladásra, amely az adminjában feltüntetett mennyiségben a készletében rendelkezésére áll vagy az ott megjelölt mennyiségben annak elkészítését/ leggyártását vállalja. Amennyiben készleten nem lévő, ám megrendelhető terméket kíván eladni, úgy az adminján belüli termékleírásban és a Piactéren Vásárlók számára látható módon a saját boltján belül szerepeltetni kell, hogy az árukészleten nem található, valamint annak elkészülésére szükséges várható időtartamot fel kell tüntetnie. A rendelhetőség kezelése és frissítése tehát Partner kötelezettsége, így amennyiben nem a valóságnak megfelelő rendelhető mennyiséget tüntet fel az adminjában szereplő termék leírásában, úgy az ebből származó valamennyi felelősség őt terheli. Partner kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a termékek rendelhetőségi státuszát folyamatosan ellenőrzi és frissíti. Szolgáltató mindazonáltal felhívja Partner figyelmét, hogy Vásárlók a fentiekben részletezett rendelkezésre álló vagy rendelhető termékmennyiséget nem látják a Piactéren, azonban vásárlást kizárólag olyan mennyiségben tudnak lebonyolítani, amilyen mértékben Partner az adminján belül feltüntette a készletmennyiséget/ rendelhetőséget. Partner  adminja – amelyben szereplő adatokat kizárólag ő és Szolgáltató lát – és a Piactéren megjelenített saját boltja tehát rendszerszinten, automatikusan össze van kapcsolva, így Partner által teljesíteni vállalt terméken felül Vásárló nem is tud megrendelést leadni, vásárlása ebben az esetben nem kerül rögzítésre.

Partner kizárólag annyi terméket szerepeltethet adminjában, amennyi mennyiséggel rendelkezik, azt képes leszállítani vagy szaktudása és kapacitása alapján az általa vállalt határidőre el tudja készíteni, vagy be tudja szerezni. 

A termékleíráshoz nem mellékelhető olyan fotó, amely nem a meghirdetett terméket ábrázolja. 

A termékeket ábrázoló ill. bármely más a termékhirdetésben szereplő fotó és ábra nem lehet kihívó, rikító színek és bármely figyelemfelhívó grafika vagy jelzés nem helyezhető el a fényképek megjelenésében, keretezés nem alkalmazható és valamennyi hirdetés szerkesztése során törekedni kell arra, hogy a többi termék hirdetésének objektív megjelenésétől számottevően ne térjen el. Az eltérés oka pusztán a termékek egyediségével függhet össze, azonban Szolgáltató magas színvonalú honlapjának és annak egységességének megőrzése kiemelt szempont, így bármely „oda nem illő” hirdetés esetén Szolgáltató alkalmazhatja a 2.2. pontban meghatározott kontroll funkcióját. 

A vételárat Partner termékenként jeleníti meg, abban az esetben azonban, ha több terméket csomagban kíván értékesíteni, úgy azt köteles egyértelműen jelezni, hogy hány termékre vonatkozik a vételár. Partner kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a termékeket saját, illetve harmadik személy honlapján a Piactéren közzétett vételárnál alacsonyabb áron nem hirdeti, kizárólag azonos vagy drágább vételáron jogosult Szolgáltatótó igénybevétele nélkül termékeit más felületen hirdetni és értékesíteni. Amennyiben az előbbi felületeken csökkenti a termék árát, úgy köteles a Piactéren is csökkenteni. 

A termékleírás egyértelmű, közérthető és kimerítő módon kell, hogy tartalmazza az adott termék jellemzőit, azonképpen, hogy Vásárlóban kialakulhasson egy kép, hogy meg kívánja –e vásárolni azt. A fotók jó minőségű, éles és színes formában jelenhetnek meg, amelyen a részletek is megfelelő módon látszanak. Esetleges termékhibás áruk esetén (pl.: elszabás, homályos színek, aránytalanságok, stb.) Partner köteles ezen körülményekre Vásárlók figyelmét felhívni, és lehetőség szerint a hiba jellege és méretére figyelemmel megállapítani a vételárat, illetőleg árengedményt biztosítani. 

 1. Felelősség a termékekért, vásárlás létrejötte, szállítás

 4.1. Az egyes meghirdetett termékekere vonatkozó tartalomért, így különösen a termékek minősége, mennyisége, Partnerek részére rendelkezésre állása, Partnereknek a termékekkel való rendelkezési joga, IP-vel való rendelkezés joga (felhasználás, hasznosítás és valamennyi vagyoni jog), a hirdetések valóságnak való megfelelése, pontossága, hitelessége, a tranzakció tényleges megvalósulása, az átadás- átvétel (szállítás) tekintetében Partnereket kizárólagosan terheli felelősség, tekintettel arra, hogy Szolgáltató elektronikus közvetítői tevékenysége keretében pusztán csak platformot biztosít Vásárló és Partner közötti szerződéses jogviszony kialakításához.

Partner felel azért is, hogy a termékek megfelelnek a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek. 

4.2. Partnerek tudomásul veszik, hogy Szolgáltató csupán közvetítői tevékenyéget lát el, amely során Vásárló és Partner közötti szerződés létrejöttét csak elősegíteni hivatott. Az adásvételi szerződés az I. fejezet 2. pontjában meghatározottak szerint, Barion által küldött fizetést visszaigazoló emaillel jön létre. Amikor Vásárló véglegesítette Piactéren történő vásárlását, valamint a vételárat a fentiekben részletezett módon megfizette, úgy Szolgáltató Vásárlónak megküldött visszaigazoló emaillel egyidejűleg tájékoztatja Partnert is a szerződés (vásárlás) létrejöttéről, valamint Vásárló Adatvédelmi Tájékoztatóban szereplő személyes adatait továbbítja részére. Ezen ponttól kezdődően Partner kapcsolatba léphet Vásárlóval, valamint Vásárló a visszaigazoló emailben értesül Partner elérhetőségeiről. 

4.3. Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a termék megvásárlása esetén a terméket az általa megjelölt minőségben, állapotban a feltüntetett tulajdonságokkal adja át Vásárlónak az általa kiválasztott szállítási módnak megfelelően a megjelölt szállítási határidőn belül. 

4.4. Az I. fejezetben meghatározottak szerint Vásárló által kiválasztott szállítási módnak megfelelő díj a Vásárlás véglegesítését követően megjelenik az oldalon, a szállítási díj a megvásárolni kívánt termékekhez hozzáadódik. Partner egyéb díjat nem jogosult felszámolni. 

4.5. Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a termék szállítása iránt a rendelés megérkezését követően haladéktalanul intézkedik. A vállalt szállítási határidő onnantól kezdve számítandó, amely időpontban Partner értesül a megrendelésről. Bármely késedelem esetén Partner köteles mind Vásárlót, mind Szolgáltatót értesíteni a késedelem okáról és a termék átadásának várható napjáról. 10 napot meghaladó késedelem estén vagy amennyiben Vásárló egyébként panasszal él Szolgáltatónál az adott Partner terméke és vagy általa nyújtott szolgáltatással, nem kellő mértékű tájékoztatással kapcsolatban, úgy Szolgáltató jogosult Partnerrel való együttműködését a jövőre nézve megtagadni, azaz mind terméklistáját, mind regisztrációját (adminját) jogosult külön felhívás nélkül törölni. Ez esetben Szolgáltató utólag emailben értesíti Partnert a törölt státuszáról. A szállítási idő eredménytelen leteltét követően Vásárló nem köteles a terméket átvenni, valamint az adásvételi szerződéstől elállhat. Vélelmezett a szállítási idő eredménytelen letelte, amennyiben Vásárló a Bariontól kapott fizetést visszaigazoló email kézhezvételétől számítottan a vállalt szállítási időn belül nem kapja meg a terméket. 

4.6. A szállítással, valamint a termék átadás- átvételi eljárás lebonyolításával felmerült valamennyi felelősség kizárólagosan Partnert, valamint az általa leszerződött szállítást lebonyolító szolgáltatót terheli. Felelősségét Szolgáltató e körben teljességgel kizárja. 

 1. Közvetítői Díj és annak esedékessége

Szolgáltató minden egyes eladott termék, honlapján keresztül lebonyolított vásárlás után a teljes vételár (amely tartalmazza az ÁFÁ-t, az online fizetés díját és a szállítási díjat is) 15 %-ára jogosult („Közvetítői Díj”), amely a vételár Vásárló általi megfizetésének időpontjában válik esedékessé. A Közvetítői Díjat Partner Barionnal kötött szerződésének megfelelően ezen fizetési szolgáltatón keresztül, közvetetten fizeti meg Szolgáltató részére. Szolgáltató kijelenti, hogy Barionnal érvényes szerződése áll fenn, amely alapján Barion a Partnerektől levont Közvetítő Díjat –Partner további külön hozzájárulása vagy bármely egyéb jognyilatkozata nélkül -  hiánytalanul továbbítja Szolgáltató részére. A jelen bekezdésben foglaltak szerinti fizetést Szolgáltató saját kezéhez történő fizetésnek ismeri el. 

Felek megállapítják, hogy Szolgáltatót Vásárlók által végrehajtott fizetési tranzakció minden esetében megilleti a Közvetítői Díj, függetlenül különösen attól, hogy a szerződést utóbb Partner teljesíti-e, a terméket valóban leszállította, illetve átadta Vásárlónak, Vásárló a terméket átvette-e vagy élt- e az I. fejezet 4. pontjában meghatározott elállási jogával, Szolgáltató utóbb törölte Partner adminját, vagy egyes termékeit a Piactérről. Tehát megállapítható, hogy Szolgáltatót a pénzügyi tranzakció, mint objektív esemény után minden esetben megilleti a Közvetítői Díj.

A Közvetítői Díj késedelmes vagy hiányos teljesítéséből eredő jogokat Szolgáltató Barionnal szemben érvényesítheti. 

 1. Szolgáltató kötelezettségei

Szolgáltató vállalja, hogy

(1)   a Krafty (krafty.hu) márkanevet folyamatosan támogatja, építi különböző marketing kommunikációs eszközökkel, amellyel célja, hogy a Piactér legyen az elsődleges olyan forrás, ahol Vásárló egyedi, kreatív, innovatív vagy kézzel készített terméket tudjon vásárolni; 

(2)   olyan színvonalas webes környezetet biztosít, ahol csak a legszebb, legkreatívabb alkotók, gyártók a piaci igényeknek megfelelően válogatott termékei kaphatók;

(3)   a Partner márkájának ismerté tétele érdekében hatékonyan eljár; bemutatja a termékek alkotóit és promótálja őket ill. márkájukat;

(4)   online kereskedelmi Piacteret biztosít, ahol méltó módon jelennek meg a termékek és a Partner márkája; 

(5)   professzionális technológiai infrastruktúrát biztosít, hogy a termékeket bárki, Magyarország területén belül megrendelhesse különböző szállítási opciókkal, online fizetéssel; 

(6)   marketing támogatást biztosít különböző csatornákon, ahol a Partnerek is évente 1 (egy) alkalommal a krafty.hu címlapján promótálja;

(7)   a Szolgáltató Facebook oldalán, egyéb szociális médiában, reklámfelületen a Partner termékeiről készült fényképeit, termékinformációit a Piactér népszerűsítése céljából felhasználhatja;

(8)   konzultációs felületet biztosít termék és üzletfejlesztés témában (pl.: ötletek további termékfejlesztésekhez, figyelembe véve a trendeket, vásárlói igényeket, a Krafty stylistjainak tanácsait);

(9)   blog és egyéb PR- cikkeiben olyan témákat dolgoz fel saját tartalomként, színvonalas írásokkal és fotókkal, amelyek inspirálják az embereket a krafty.hu előforduló termékek megvásárlására; 

(10)blog és egyéb PR- cikkeiben az alkotói, kézműves termékek értékeit kommunikálja      segítve ezzel a magyar kreatív kisvállalkozások fejlődését;

(11)kiépít és fenntart egy közösséget, ahol a Szolgáltató által kialakított csapat folyamatosan segíti a Partnert tudásával, ötleteivel, vállalkozásokat és lehetőséget teremt, hogy a többi kreatív alkotóval tapasztalatot cserélhessen (pl.: közös találkozók, események szervezése, work- shopok, vásárok, pop- up store, stb.);

(12)folyamatos kapcsolattartást biztosít a Partnerrel, előzetes kérésre értékesítési trend és marketing elemzéseket prezentál partner számára; 

(13)tájékoztatást nyújt az aktuális és várható marketing kampányokról és ahhoz való kapcsolódás feltételeiről; 

(14)kiegészítő megállapodás esetén további külön szolgáltatást nyújt Partner részére, külön díjazás ellenében, az aktuálisan rendelkezésre álló lehetőségek közül, amelyekről a Partnereket folyamatosan értesíti (pl.: kedvezményes professzionális termék portfólió fotózás, a Partnerek, illetve termékeknek a Piactér nyitóoldalán kiemelt, frekventált helyen való megjelenítése, stb.);

(15)annak érdekében, hogy Vásárló Piactéren az online fizetést le tudja bonyolítani, biztosítja az ehhez szükséges technikai és pénzügyi feltételeket. 

     2.Marketing tevékenység 

7.1. Partner jelen ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató és Partner között létrejövő szerződés hatálybalépését követő legkésőbb 15 napon belül saját honlapján és Facebook profilján – amennyiben előbbiekkel rendelkezik – közzé tesz egy olyan bejegyzést, hirdetést, reklámot, amely jelzi, hogy Szolgáltató honlapján (is) árusítja meghatározott termékeit. Felek kijelentik, hogy Partner jelen bekezdés szerinti kötelezettsége teljesítése ellenértékének figyelembevételével állapították meg a Közvetítői Díjat. Partner utalását és jelzését arra vonatkozóan, hogy termékei Szolgáltató honlapján (Piactéren) elérhetőek, olyan formában köteles közölni, hogy az elősegítse mind az adott Partner termékének, mind Szolgáltató honlapjának pozitív megítélését.

7.2. Partner jelen ÁSZF elfogadásával kifejezett hozzájárulását, engedélyét adja ahhoz, hogy Szolgáltató a Piactérre feltöltött termékleírásokat, az ott szereplő fényképeket marketing célra felhasználja, azokat hírleveleiben, a szociális médián keresztül (így különösen Facebook, Instagram) nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye (Felhasználási szerződéses rendelkezés). Felek tudomásul veszik, hogy az engedélyezett felhasználás nem kizárólagos, valamint elfogadják, hogy a Közvetítői Díj a jelen pont szerinti felhasználás engedélyezésére tekintettel került megállapításra. 

 1. Panaszkezelés

Vásárló a termékkel vagy Partner tevékenységével kapcsolatos bármely panaszt közvetlenül Partnernél teheti meg, amely értelmében Partner köteles erre felületet biztosítani és ügyfélszolgálatot fenntartani. Amennyiben Vásárló az előbbiek ellenére vásárlással vagy a termékkel, Partnerrel kapcsolatos panaszát Szolgáltatóhoz nyújtja be, úgy az 3 munkanapon belül továbbítja azt adott Partner felé. 

A szóbeli panaszt Partner azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Partner a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát: 

- személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni,

- telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a 30 napon belüli érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,

- egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan meghatározottak szerint köteles eljárni.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt Partner köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: a Vásárló neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a Vásárló panaszának részletes leírása, Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, Partnernyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Vásárló aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. Az írásbeli panaszt a Partner - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját Partner indokolni köteles.

Partner a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén Partner köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Jelen pontban meghatározott rendelkezések abban az esetben irányadóak, amennyiben Vásárló fogyasztónak minősül. 

 1. Hatály, felmondás, felelősségkorlátozás

A Partner és a Szolgáltató közötti szerződés a Partner szolgáltató általi regisztrációjának elfogadásával jön létre és határozatlan időre szól. Mind a Partner, mind pedig a Szolgáltató jogosult e szerződést 30 napos felmondási idővel, rendes felmondással írásban megszüntetni.

A szerződéses kötelezettségek megsértése esetén Szolgáltató jogosult a szerződés rendkívüli, azonnali hatályú felmondására, amennyiben a Partner a szerződéses kötelezettségeit nem tartja be és ezt méltányos póthatáridő tűzése ellenére sem orvosolja. Szolgáltató jogosult a szerződésszegésről való tudomásszerzést követően Partner regisztrációját saját belátása szerint felfüggeszteni, amellyel kapcsolatban Partner kártérítési igény érvényesítésére nem jogosult.

 Partner tudomásul veszi, hogy nem jogosult kártérítési igény érvényesítésére a Szolgáltatóval szemben az ún. „Krafty kontroll funkció” működésével kapcsolatban, minden további, Szolgáltatóval szembeni kártérítési igény tekintetében Felek annak legmagasabb összegét a Szolgáltató által a kár bekövetkezését megelőző 12 hónapban a Partnernek köszönhetően megszerzett Közvetítői Díj összegében határozzák meg.

 1.  Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen, de nem kizárólagosan a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

Felek a jóhiszeműség követelményét betartva kötelesek eljárni, az esetlegesen kialakult jogvitákat pedig lehetőség szerint békés úton rendezni. 

Felek az esetleges jogvitájuk esetére a pertárgy érétkétől függően a Budai Központi Kerületi Bíróságot, valamint a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Jelen ÁSZF annak közzétételével lép hatályba, azaz 2019. április 01. napján, és hatályban marad, amíg Szolgáltató azt nem módosítja. ÁSZF módosítása esetén Szolgáltató köteles honlapján jól látható helyen Vásárlók és Partnerek figyelmét felhívni, hogy az ÁSZF tartalma megváltozott, valamint elérési helyét könnyen hozzáférhetővé tenni. 

www.krafty.hu   Minden jog fenntartva.