ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Krafty Market Korlátolt Felelősségű Társaság

Amely létrejött a Krafty Market Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 06-09-021924, székhelye: 6720 Szeged, Kígyó utca 1. 3. em. 19., a továbbiakban: „Adatkezelő”) http://www.krafty.hu/ weboldalának látogatása, illetve a webáruházon keresztül történő  termékvásárlása során a természetes személyek adatkezelésének részletes szabályainak ismertetése érdekében az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban:

Adatkezelő a jelen tájékoztatót annak regisztrált partnereinek (azon személyek, akik Adatkezelő honlapján hirdetéseket tesznek közzé, a továbbiakban: „Partnerek”) a hirdetett és vásárlásra kínált termékei iránt érdeklődő vásárlói (a továbbiakban: „Vásárló”) részére a -fenti- honlapján, jó látható helyen közzéteszi, amely a közzététellel lép hatályba és hatályban marad mindaddig, amíg Adatkezelő új Adatkezelési Tájékoztatót közzé nem tesz. Adatkezelő fenntartja a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú módosítására, amely esetben a módosított tájékoztató közzétételét megelőzően megkezdődött, de még be nem fejezett böngészésre, termékvásárlásra, valamint ezek során történő adatkezelésre az előző tájékoztató vonatkozik. Az átláthatóság és ügyfélközpontúság érdekében Adatkezelő a honlapján külön felhívást tesz közzé jelen Tájékoztató esetleges módosításairól.

Adatkezelő mindazonáltal kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapján közzétett Adatvédelmi Tájékoztató rendszeresen felülvizsgálja és amennyiben szükséges frissíti, hogy adatkezelési tevékenysége a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

Adatkezelő tájékoztatja a weboldal látogatóit, valamint az azon keresztül vásárlókat, hogy a honlapján szereplő termékeket hirdető partnerei önálló adatkezelőknek minősülnek. Vásárlóink és Felhasználóink adatait cégünk Partnereknek Vásárlók és Felhasználók hozzájárulásával továbbítja és közvetíti ki Partnerek részére, annak érdekében, hogy Partnerek és Vásárlók/Felhasználók között a termékre (termékekre) irányuló adásvételi szerződés létrejöhessen. Ezen adattovábbítás jogalapja tehát Vásárló/Felhasználó hozzájárulása, célja pedig a felek közötti szerződés létrehozásának elősegítése. Cégünk tehát csupán közvetítői tevékenysége során jut a Vásárlók, Felhasználók adatainak birtokába.

Ön a honlapunk látogatása és azon keresztül történő vásárlása során tudomásul veszi, hogy Partnerek önálló adatkezelők, és amelynél fogva az adatvédelmi rendszerük kiépítése saját kötelezettségük és felelősségük. Cégünk a Partnerek adatkezelésének jogszerűségéért felelősséget nem vállal, azt kifejezetten kizárja, valamint Partnerek adatkezelésével kapcsolatban felvilágosítást nem áll módjában adni.

I. Ön személyes adataira vonatkozó jogszabályi felhatalmazások különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elker. törvény)

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

- a fentiekben megjelölt GDPR rendelet

II. Fogalommeghatározások:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajthatja;

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel; aki az adatkezelési műveletekhez kapcsolódóan pusztán technikai feladatokat lát el (pl.: adatok rögzítését);

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

harmadik fél: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek.

III. Adatkezelés során alkalmazott alapelvek:

Adatkezelő számára kiemelt jelentőségű szempont a Vásárlók által rendelkezésre bocsátott személyes adatoknak a vonatkozó jogszabályok és más szabályozásoknak megfelelő kezelése, biztonságos felhasználása és rögzítése, a Vásárlók információs önrendelkezési jogai érvényesülésének teljeskörű biztosítása, valamint a személyes adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatás nyújtása.

Adatkezelő a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, valamint elszámoltathatóság elvét szem előtt tartva kezeli az Ön adatait, amely alapelvek érvényre juttatására maradéktalanul kötelezi munkavállalóit és személyzetét.

A célhoz kötött adatkezelés elve érvényre jut a lentiekben kifejtett, meghatározott és egyértelmű célokból történő adatkezelés során, míg az adattakarékosság azt jelenti, hogy Adatkezelő csak olyan adatokat kezel, amely a cél elérése érdekében feltétlenül szükséges, ezt is a korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően, azaz kizárólag csak a feltétlenül szükséges ideig.

Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy a lentiekben meghatározott időtartam vagy időtartam meghatározásának szempontjai leteltét követően Adatkezelő az Ön személyes adatait visszavonhatatlanul megsemmisíti, és kizárólag statisztikai elemzések és számítások elkészítése érdekében, a fejlesztését célzó olyan adatokat tart meg, amelyek a továbbiakban Önnel semmilyen formában nem hozható összefüggésbe, amelyek alapján Ön már egyáltalán nem beazonosítható.

 

IV. Adatkezelésünk jogszerűsége – alkalmazott jogalapok:

 

1./ Hozzájáruláson alapuló adatkezelés: az Ügyfél akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez, ahhoz hozzájárult;

2./ Szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés: olyan szerződés teljesítése, amelyben az Ügyfél az egyik fél;

3./ Jogi kötelezettség teljesítése érdekében történő adatkezelés: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (pl.: számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése);

4./ Jogos érdek érdekében történő adatkezelés: az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges; Ezen jogalap alkalmazásának feltételeit Adatkezelő belső adatvédelmi szabályzata tartalmazza, így külön részletezi az érdekmérlegelési- tesztnél figyelembe vett körülményeket és az alkalmazott eljárást.

5./ Az Elker. törvény 13/A. § -ában meghatározottak alapján történő adatkezelés: amely szerint Adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti Látogató/ Vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait.

V. Adatvagyon térkép

A következőkben tájékoztatjuk Önt az általunk kezelt személyes adatainak köréről és az adatkezelés jogszerűségéről, valamint célhoz kötött felhasználásáról:

Honlapunkat az érintettek alábbi csoportokra osztható körben látogathatják és vehetik igénybe a webáruház szolgáltatásunkat, amelyen keresztül megvásárolhatják Partnereink által kínált termékeket. A kezelt és nyilvántartott személyes adatok körét az alábbiakban közöljük: 

1. felhasználói kör – böngésző státusz:

Amennyiben Ön honlapunkon tájékozódik és információt gyűjt, úgy böngésző státuszban veszi igénybe honlapszolgáltatásunkat (a továbbiakban: „Böngésző”) egészen azon pontig, amíg oldalunkon nem regisztrál vagy regisztráció nélkül nem vásárol a webáruházunkból. Böngészőként Önre vonatkozó semmilyen személyes adat, amely alapján Ön beazonosítható nem kerül a birtokunkba, illetve ezen esetben adatokat Önről nem tárolunk. Mindazonáltal böngészésekor (is) egy technikai azonosítót, úgynevezett sütit/ cookie-t (betűkből és számokból álló információs csomag) hozunk létre, amely azonban nem Önhöz kötődő információkat gyűjt, hanem arról a számítógépre vonatkozó felhasználási szokásokról közvetít információkat a részünkre, amelyről Ön éppen bejelentkezett. Tehát a számítógépen megnyitott oldalak, kattintásokról és a használt böngészőről kapunk információkat, azonban ezeket nem Önhöz, hanem kizárólag az Ön által adott pillanatban használt számítógéphez tudjuk csak kötni. A cookie arra szolgál, hogy kényelmesebbé, hatékonyabbá és élvezhetőbbé tegye a honlapunk használatát, valamint személyre szóló kiemelt ajánlatokat, reklámokat közöljünk Önnel. A technikai azonosító létrehozásához nem Ön adja meg számunkra a szükséges adatokat, hanem a fentiek figyelembevételével, mi gyűjtjük azokat a honlap használata során. Így tehát az adatcsere voltaképpen a számítógépek közötti kommunikáció során automatikusan valósul meg.

A cookie használatának jogalapja az Ön hozzájárulása, hiszen az oldal megnyitásakor egy automatikusan felugró ablakon az „elfogadom” gombra kattintva Ön megadja a hozzájárulását az előbbiek jogszerű alkalmazásához. A cookie-t bármikor törölheti is a számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében ezek alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség, amelyet ily módon hozzájárulásának visszavonásaként tekintünk.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy oldalunk látogatása során webjelzőt is használunk. A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen kép. A webjelzők elhelyezésével Ön, mint Böngésző honlapon végzett műveletei követhetőek és a nyert adatokból statisztika készíthető.

2. felhasználói kör- Vásárló státusz (regisztrálás vagy regisztrálás nélkül):

Amennyiben Ön a weboldalunkon közzétett webáruházban Partnereink által kínált termékeket meg kívánja vásárolni, úgy azt az oldalon történő regisztrációt követően vagy regisztráció nélkül teheti meg az alábbi személyes adatainak megadásával.

Adatkategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

 

Adatkezelés jogszerűsége

(jogalapok)

Adatkezelés időtartama

 

1. vezetéknév és keresztnév*

Vásárló által megadva

Vásárló regisztrációja, azonosítása

 

Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)

 

regisztráció törléséig

kommunikáció biztosítása

 

Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)

 

szerződés megszűnéséig

szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kísérése

 

Elker. törvény 13/A. § (IV. 5./ pont) és Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)

 

szerződés megszűnéséig

szerződéses jogviszony létrehozása esetén az abból származó díjak (pl.: vételár) számlázása Partner által

 

Elker. törvény 13/A. § (IV. 5./ pont) és jogi kötelezettség teljesítése (IV. 3./)

 

szerződés megszűnéséig

esetleges igényérvényesítés és csalás megelőzése

Jogos érdek (IV.4./)

elévülési idő elteltéig

2. email cím*

Vásárló által megadva

Vásárló regisztrációja, azonosítása

 

Vásárló hozzájárulása (IV. 1./ pont)

 

regisztráció törléséig, azaz a hozzájárulás visszavonásáig

kommunikáció biztosítása, valamint a megvásárolt termék, visszaigazolása, Partner elérhetőségének megküldése

Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)

 

szerződés megszűnésig

szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kísérése

 

Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)

 

szerződés megszűnéséig

3. telefonszám

Vásárló által megadva

kommunikáció biztosítása

 

Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)

 

szerződés megszűnéséig

4. jelszó**

Vásárló által megadva

Vásárló regisztrációja, azonosítása

mindkét esetben Vásárló hozzájárulása (IV.1./ pont)

 

regisztráció törléséig

kommunikáció érdekében

5. Vásárlási azonosító

vásárlással egyidejűleg automatikusan képezve rendszerünkben

esetleges igényérvényesítés és csalás megelőzése

Jogos érdek (IV.4./)

elévülési idő elteltéig

6. számlázási cím*

Vásárló által megadva

szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kísérése

 

Elker. törvény 13/A. § (IV. 5./ pont) és Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)

 

szerződés megszűnéséig

esetleges igényérvényesítés és csalás megelőzése

Jogos érdek (IV.4./)

elévülési idő elteltéig

szerződéses jogviszony létrehozása esetén az abból származó díjak (pl.: vételár) számlázása Partner által

 

Elker. törvény 13/A. § (IV. 5./ pont) és jogi kötelezettség teljesítése (IV. 3./)

 

szerződés megszűnéséig

7. szállítási cím*

Vásárló által megadva

szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kísérése

 

Elker. törvény 13/A. § (IV. 5./ pont) és Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)

 

szerződés megszűnéséig

esetleges igényérvényesítés és csalás megelőzése

Jogos érdek (IV.4./)

elévülési idő elteltéig

8. a vásárlás összege, a megvásárolt termékek típusa, valamint mennyisége*

Vásárló által megadva

szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kísérése

 

Elker. törvény 13/A. § (IV. 5./ pont) és Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)

 

szerződés megszűnéséig

szerződéses jogviszony létrehozása esetén az abból származó díjak (pl.: vételár) számlázása

 

Elker. törvény 13/A. § (IV. 5./ pont), Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont) és jogi kötelezettség teljesítése (IV. 3./)

 

szerződés megszűnéséig

esetleges igényérvényesítés és csalás megelőzése

Jogos érdek (IV.4./)

elévülési idő elteltéig

9. Vásárlás dátuma*

A lebonyolított fizetéssel Vásárló által megadva

szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kísérése

 

Elker. törvény 13/A. § (IV. 5./ pont) és Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)

 

szerződés megszűnéséig

esetleges igényérvényesítés és csalás megelőzése

Jogos érdek (IV.4./)

elévülési idő elteltéig

10. Vásárló által csatolt fájl, ha az személyes adatot tartalmaz

Vásárló által megadva

Vásárló azonosítása

Vásárló hozzájárulása (IV. 1./ pont)

regisztráció törléséig és/ vagy a hozzájárulás visszavonásáig

 Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy a webáruházunkban történő termékvásárlás érdekében a fenti táblázatban *-gal jelölt adatok megadása a szerződés létrejöttéhez elengedhetetlenül szükségesek, ezen adatok a szerződéskötés előfeltételei, így megadásuk nem mellőzhető. A fenti személyes adatok hiányában nem áll módunkban Ön és Partnerek közötti szerződés létrejöttének elősegítése érdekében közreműködni.

Megjegyezzük, hogy a szállítási címet abban az esetben kell megadnia, ha az a számlázási címtől eltér.

A **-gal jelölt adatok megadása a regisztrációhoz szükséges. Amennyiben ezen adatokat nem adja meg a számunkra, úgy nem tud regisztrálni honlapunkra.

VI. Adatkezelő és adatfeldolgozók

A.) Adatkezelő:

 Az V. pontban meghatározott személyes adatait cégünk, mint Adatkezelő kezeli:

Krafty Market Korlátolt Felelősségű Társaság

cégadatok: cégjegyzékszáma: 06-09-021924, székhelye: 6720 Szeged, Kígyó utca 1. 3. em. 19., adószáma: 25278772-2-06, képviseli:
Veidner Alexandra ügyvezető

Cégünk ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Email cím: ugyfelszolgalat@krafty.hu

Tájékoztatjuk, hogy ügyfélszolgálatunkon keresztül kizárólag Cégünk által kezelt adatokkal kapcsolatos információt tudunk megadni, illetve a VIII. pontban Önt megillető jogokat ezen elérhetőségeinken keresztül érvényesítheti, jelezheti felénk. Ezen ponton is felhívjuk figyelmét, hogy Partnerek adatkezeléséről, valamint a termékvásárlásról nem áll módunkban Önnek információt szolgáltatni arra való tekintettel, hogy Cégünk pusztán közvetítői tevékenységet lát el Ön és a Partnerek között.  

Tájékoztatjuk, hogy az V. pontban meghatározott adataihoz Adatkezelő és annak munkavállalói férnek hozzá a feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, az ahhoz szükséges mértékig, amely adatkezelést belső adatvédelmi szabályzat rögzít, és amely cégünk valamennyi munkavállalójára kötelező erővel bír. 

A GDPR rendelet értelmében cégünknél adatvédelmi tisztviselői pozíció nem működik, mivel az adatkezelés mértéke és módja azt nem teszi szükségessé.

 B.) Adatfeldolgozók:

Az V. pontban meghatározott személyes adatait cégünk az alábbi vállalkozásoknak továbbítja, illetve ezen vállalkozások az alábbi célok érdekében férnek hozzá az általunk nyilvántartott azon adataihoz, amelyek a cél eléréséhez feltétlenül szükségesek:

Zerris Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 13-09-313275  székhelye: 2094 Nagykovácsi, Fejér György utca 16/a., adószáma: 24247898-2-13), amely cégünk informatikai rendszerének (honlapjának)hostingját, karbantartását végzi.

MailChimp (512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA), amely cégünk hírlevélszolgáltatásával kapcsolatos tevékenységeket végez az EU területén lévő szervereken.

WEBKONTÍR Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 01-09-942709, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26. félemelet 2., adószáma:14972001-2-41) könyvelő iroda, amely cégünk könyvelését végzi.

A fent megjelölt valamennyi szolgáltatóval adatfeldolgozói szerződést kötünk, amelyben adatfeldolgozók garanciát vállalnak és nyújtanak személyes adatainak védelmére, azonban cégünk nem szavatol és felelősségét kifejezetten kizárja az adatfeldolgozóknál meglévő jogszabályoknak megfelelő adatvédelmi szabályok megléte, betartása és végrehajtása tekintetében.

VII. Email marketing joga – hírlevelek

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben honlapunkon email címét bármely okból kifolyólag (így különösen regisztráció vagy vásárlás során) megadta, úgy időközönként hírleveleket küldünk Önnek, amelyek reklámot, ajánlatokat és egyéb információkat tartalmaznak, így biztosítva, hogy mielőbb értesüljön Partnereink termékeiről és általunk nyújtott egyéb szolgáltatásainkkal kapcsolatos friss információkról. Ezen pontban meghatározott személyes adatai kezelésének jogalapja Adatkezelő jogos érdeke, tekintettel arra, hogy közvetlen üzletszerzés céljából az előbbiek alapján megillet minket az email marketing joga. Az ilyen formában megkapott adatait Adatkezelő által használt hírlevélszolgáltatás működéséig kezeljük, azonban amennyiben Ön ez ellen tiltakozik, és a GDPR-ben rögzített feltételek fennállnak, úgy jelen pontban meghatározott személyes adatait töröljük, és a továbbiakban az Ön részére nem küldünk hírleveleket. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a hírlevélről történő leiratkozása esetén Ön egy olyan – külön- listára kerül, ahol azon személyek szerepelnek, akik a továbbiakban hírlevelet nem kívánnak fogadni.

VIII. Önt megillető jogok a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

Hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen tőlünk arról, hogy adatait mely célból kezeljük, mely adatkategóriába tartoznak ezen adatok, címzettek kategóriáiról, azaz azokról akikkel személyes adatait közöljük vagy közölni fogjuk – ideértve különösen az egyes Partnereket, harmadik országbeli címzetteket, illetve nemzetközi szervezeteket -, az adatok tárolásának időtartamáról vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól. Az általunk kezelt adatairól egyszeri díjmentes másolatot kérhet, míg a további másolatok kérése esetén díjat számítunk fel.

Helyesbítés, törléshez való jog (az elfeledtetés joga): Ön bármikor jogosult, hogy Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kijavítását, módosítását, kiegészítését kérje, amennyiben észleli, hogy azok rögzítése nem megfelelő vagy azokban változás következett be. Ezen kérelemnek annak beérkezését követően cégünk késedelem nélkül köteles eleget tenni. Az adatok törlését a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti tőlünk, amelyet végrehajtunk amennyiben a GDPR 17. cikkében illetve az Info tv. 20. §-ában foglalt feltételek fennállása megállapítható. Ilyen esetben adatait végérvényesen, visszavonhatatlanul töröljük nyilvántartásainkból.

Adatkezelés korlátozásához való jog: a GDPR 18. cikkében illetve az Info tv. 19. §-ában meghatározott esetekben kérheti, hogy korlátozzuk adatkezelését.

Az előbbiekben meghatározott jogokkal kapcsolatban tájékoztatjuk továbbá, hogy a fenti tartalmú kérelmek esetén valamennyi olyan címzettet, akikkel korábban személyes adatait közöltük, tájékoztatunk ezen műveletekről, amennyiben az aránytalan nehézségbe nem ütközik.

Adathordozhatósághoz való jog:A GDPR. 20. cikke alapján kérheti, hogy hozzájárulásán vagy szerződés teljesítése jogcímen kezelt személyes adatait Ön részére kiadjuk, vagy ezen adatokat egy másik adatkezelőnek az Ön kérésére közvetlenül továbbítsuk.

Tiltakozáshoz való jog: Olyan adatainak kezelése ellen, amelynek jogalapja Adatkezelő jogos érdeke, Ön bármikor tiltakozhat.

Hozzájárulás visszavonása: Amennyiben adatkezelésünk az Ön által megadott hozzájáruláson alapul, Ön bármikor jogosult ezen hozzájárulását visszavonni. Felhívjuk figyelmét azonban arra, hogy a visszavonás nem visszamenőleges hatályú, így az azt megelőző adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti. Panasz tételi jog: Amennyiben adatainak jogszabályellenes kezelését észleli, illetve Önt az adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem éri, jogosult a felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni vagy az illetékes bíróság előtt polgári peres eljárást indítani. 

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság

címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Tel.: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

email címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlapja: https://naih.hu/

IX. Adatbiztonság biztosítása

Amennyiben adatvédelmi incidensről tudomást szerzünk, ezen körülményt haladéktalanul, de legkésőbb 72 h-án belül bejelentjük a VIII. pontban megnevezett felügyeleti hatóságnak. Ha megállapítjuk, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, úgy legkésőbb 72 h-án belül Önt is értesítjük erről.

Tájékoztatjuk, hogy a jogszabályoknak megfelelő belső adatvédelmi szabályzattal rendelkezünk, valamint olyan intézkedéseket eszközölünk, és tartunk fenn, amelyek a fentiekben ismertetettekkel az Ön személyes adatainak biztonságos kezelését biztosítják mind szervezési, mind technikai rendszereinkben.

A 16. évnél fiatalabb személyek adatainak kezelése:

A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatait Adatkezelő nem kezeli, figyelemmel arra, hogy az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó rendelkezései szerint ilyen személlyel Adatkezelő üzleti kapcsolatot nem létesít.