ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Jelen adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) a www.krafty.hu weboldalhoz (a továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelés feltételeit szabályozza.

A Weboldal felhasználói (a továbbiakban: „Felhasználó(k)”) által megadott személyes adatokat a Krafty Market Kft. (székhely: 6720 Szeged, Kígyó u. 1. ;cégjegyzékszám Cg.: 06-09-021924; adószám: 25278772-2-06; NAIH azonosító szám: NAIH-89041/2015.; Tel.: +36-70-341-4239 ; e-mail: ugyfelszolgalat@krafty.hu; a továbbiakban: “Adatkezelő”) bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Az adatok feldolgozását a Sigmanet Kft.(cím : 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.) végzi.        

Jelen Szabályzat célja, hogy teljes körűen biztosítsa a Weboldal működési körében felmerülő adatkezelés szabályait, továbbá ilyen adat illetéktelen harmadik személy által történő megszerzése vagy felhasználása, esetleges nyilvánosságra hozatala elleni védelmet.

Az Adatkezelő, mint a Weboldal üzemeltetője jogosult a jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A Felhasználók a módosítás hatálybalépését követően a Weboldal használatával automatikusan elfogadják a módosított Szabályzatot.

Az Adatkezelő a Weboldalon a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseivel összhangban kezel és gondoskodik azok biztonságáról.

Az Adatkezelő a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz, adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, illetve biztosítja.

 

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a Felhasználó a Szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést  megismerhesse, illetve hogy jelen Szabályzat a Felhasználó részére a Weboldalon hozzáférhető legyen.

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Felhasználót terheli.

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon megteszi a szükséges intézkedéseket az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

Személyes adatainak megadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott személyes adatokat az Adatkezelő a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelje, azok az Adatkezelő adatbázisába bekerüljenek és azokat az Adatkezelő – a Felhasználó esetleges írásbeli tiltási nyilatkozatáig – a Weboldalon való regisztráció, kapcsolattartás, a Weboldalon történő vásárlással kapcsolatos kommunikáció céljából, továbbá marketing kommunikációs célból (ideértve az elektronikus hírlevél küldését is) az adatok megadásától számított legfeljebb 10 évig kezelje, illetve szerződéses partnerei felé a vásárlás lebonyolítása érdekében továbbítsa, kivéve, ha a Felhasználó az adatainak törlését kéri, avagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat az Adatkezelő további meghatározott ideig kezelje. Adattovábbításra a Weboldalon történő vásárlás esetén kerül sor, az Adatkezelő a vele a Weboldalon történő értékesítésre irányuló szerződéses jogviszonyban álló partner (a továbbiakban: „Partner”) részére továbbítja a Felhasználó által megadott, a vásárlás lebonyolításához szükséges személyes adatokat. A Partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja. Az Adatkezelő személyes adatokat csak Partnerek részére továbbít. Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít. Egyéb esetekben az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, nem teszi közzé, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály írja elő.

A személyes adatok megadása önkéntes, azonban a Weboldalon történő vásárlás feltétele. Az adatkezelési időtartam lejártával, illetve az adatok törlése iránti kérelmének kézhezvételét követő 30 napon belül az Adatkezelő a személyes adatokat a nyilvántartásából törli. Az Adatkezelő az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette, az adatvédelmi nyilvántartási azonosító száma: NAIH-89041/2015.

Az Adatkezelő az adatkezelés során az alábbi elveknek megfelelően jár el:

A) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

B) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

C) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

D) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az Adatkezelő a Weboldal működésével összefüggésben az alábbi adatok kezeli:A Felhasználók által megadott adatok köre:

1. kapcsolattartó adatai:

Név (vezeték-, keresztnév)

E-mail cím

Születési év, hó, nap

Igényel hírlevelet (Feliratkozott a hírlevélre: Igen/nem)

Jelszó

2. számlázási cím:

Számlázási név (cégnév, név)

Ország

Irányítószám

Város

Utca/házszám

Telefonszám

 

3. szállítási cím – amennyiben nem azonos a számlázási címmel:

Szállítási név

Ország

Irányítószám

Város

Utca/házszám

 

A Felhasználók regisztrációjával összefüggésben adatok köre:

  • Regisztráció dátuma
  • Utolsó módosítás dátuma
  • Utolsó belépés dátuma

 

A Weboldalon történő vásárlással kapcsolatban kezelt adatok köre:

Termék neve

Termék rendszerbeli kódszáma

Termék rendeléskori bruttóára

Termék rendelt darabszáma

Megrendelés dátuma

Szállítási költség

Fizetési mód

Szállítási mód

Megrendeléskor a vásárló mely oldalról jött

Megrendeléskor a vásárló IP címe

Megrendeléskor használt nyelv

Vásárló által adott megjegyzés

A Felhasználók Weboldalon való aktivitásával kapcsolatos adatok köre:

Nem regisztrált Felhasználó esetén:

Tevékenység időpontja

Tevékenység módja

Használt böngésző típusa

IP cím

Termék keresés esetén, keresett kulcsszó

Termék kosárba helyezés esetén: termék neve

  •  

Bejelentkezett Felhasználó esetén

Tevékenység időpontja

Tevékenység módja

E-mail cím

Használt böngésző típusa

IP cím

Termék keresés esetén, keresett kulcsszó

Termék kosárba helyezés esetén: termék neve

 

 

A Felhasználónak bármikor lehetősége van arra, hogy  tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, valamint kérje azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Amennyiben a Felhasználó személyes adatainak módosítását, törlését kéri, illetve információt kíván kérni adatai kezeléséről és ezzel kapcsolatos jogairól, ezt a Krafty Market Kft. (6720 Szeged, Kígyó u. 1.) postai címre küldött írásbeli nyilatkozattal vagy az ugyfelszolgalat@krafty.hu e-mail címre küldött e-mail útján teheti meg. A beazonosítás miatt kérjük a Felhasználókat, hogy mindig adják meg pontos személyes adataikat.

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó adatairól és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá arról, hogy kiknek és milyen célból továbbítja vagy továbbította az adatokat.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ezen kívül a Felhasználót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is, amennyiben

A)    a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személyjogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

B)     a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

C)      a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a 6. pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu